Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consultaties/afspraken en eventuele samenwerkingen met derden tussen Rouw-en verliescoach Angelique en bij consultaties/afspraken en eventuele samenwerkingen met derden voor het geven van advies en/of over de uitvoer van coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “ Rouw-en verliescoach Angelique” de volgende betekenis: Rouw-en verliescoach Angelique en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.
1.3 Afwijkingen van deze afspraken zijn alleen bindend in overleg en wanneer Rouw-en verliescoach Angelique deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk of per mail aan de patïent/opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: afspraken

2.1 Alle door Rouw-en verliescoach Angelique gemaakte afspraken zijn bindend, tenzij anders aangegeven. Rouw-en verliescoach Angelique is slechts aan een afspraak gebonden indien de aanvaarding hiervan door de patïent/opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur telefonisch of schriftelijk aan Rouw-en verliescoach Angelique is bevestigd en de patïent/opdrachtgever de juistheid daarvan minstens 3 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden telefonisch of schriftelijk annuleerd.
2.2 Prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel
2.1, is er sprake van een afspraak wanneer de patïent/opdrachtgever aan Rouw-en verliescoach Angelique voor de afspraak een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Rouw-en verliescoach Angelique. Het is ook mogelijk dat Rouw-en verliescoach Angelique in overleg met de patïent/opdrachtgever een brief of mail stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen. Tevens is het de afspraak/opdracht ook telefonisch mogelijk, mits schriftelijke bevestiging per mail.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Rouw-en verliescoach Angelique een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Rouw-en verliescoach Angelique op. De patïent/opdrachtgever kan om die reden de afspraak/opdracht dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De patïent/opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Rouw-en verliescoach Angelique de afspraak dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de patïent/opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de afspraak.
2.5 Als Rouw-en verliescoach Angelique de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de patïent/opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Rouw-en verliescoach Angelique aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke afspraak/opdracht tussen Rouw-en verliescoach Angelique en haar patïent/opdrachtgever verplicht zich ertoe Rouw-en verliescoach Angelique de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de patïent/opdrachtgever van Rouw-en verliescoach Angelique kan en mag verwachten op het moment dat de afspraak tot stand komt.
3.2 Met elke afspraak tussen Rouw-en verliescoach Angelique en haar patïent/opdrachtgever accepteert Rouw-en verliescoach Angelique inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Rouw-en verliescoach Angelique zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Rouw-en verliescoach Angelique heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Rouw-en verliescoach Angelique gesloten afspraak/overeenkomst. Rouw-en verliescoach Angelique verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als Rouw-en verliescoach Angelique voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de patïent/opdrachtgever of deelnemer(s), is Rouw-en verliescoach Angelique van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de patïent/opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

3.6 Als de met Rouw-en verliescoach Angelique gesloten afspraak/opdracht betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de patïent/opdrachtgever, is de met Rouw-en verliescoach Angelique gesloten afspraak van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n afspraak wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de afspraak schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

4.1 Andere activiteiten (lezigen, groepsconsultaties, workshops,…) die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de patïent/opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Rouw-en verliescoach Angelique mogelijke alternatieven met de patïent/opdrachtgever of deelnemer.
4.2 Rouw-en verliescoach Angelique plaatst deelnemers in een bepaalde coaching, of andere karakteristieke activiteit van Rouw-en verliescoach Angelique in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.
4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Rouw-en verliescoach Angelique en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste coachingdag schriftelijk aan Rouw-en verliescoach Angelique is doorgegeven. Voor vervanging berekent Rouw-en verliescoach Angelique een bedrag van € 50 = aan administratiekosten door aan de patïent/opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s

5.1 Verplaatsing, annulering of opzegging van een afspraak/activiteit kan alleen bij Rouw-en verliescoach Angelique schriftelijk of per mail plaatsvinden.
5.2 Als een patïent/deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de patïent/deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Rouw-en verliescoach Angelique en haar patïent/opdrachtgever ongekort van kracht.
5.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan te Rouw-en verliescoach Angelique vergoeden.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

6.1 In het geval van coaching die Rouw-en verliescoach Angelique voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan te Rouw-en verliescoach Angelique vergoeden.
6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Rouw-en verliescoach Angelique op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Rouw-en verliescoach Angelique naast een bedrag van € 500 = administratiekosten, de door Rouw-en verliescoach Angelique gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Rouw-en verliescoach Angelique te vergoeden.

Artikel 7: overmacht

7.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
7.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
7.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 8: honorarium & betalingsvoorwaarden

8.1 Het honorarium van Rouw-en verliescoach Angelique bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per afspraak/overeenkomst per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Rouw-en verliescoach Angelique gewerkte tijdseenheid.
8.2 Alle door Rouw-en verliescoach Angelique opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8.3 Alle door Rouw-en verliescoach Angelique opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
8.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
8.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan in Rouw-en verliescoach Angelique overleg met de patïent/opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
8.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
8.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Rouw-en verliescoach Angelique zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
8.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Rouw-en verliescoach Angelique hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 9: intellectuele eigendom en auteursrechten

9.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
9.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Rouw-en verliescoach Angelique aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Rouw-en verliescoach Angelique voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Alle teksten en foto’s zijn eigendom van Rouw-en verliescoach Angelique tenzij anders aangegeven.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1 Rouw-en verliescoach Angelique is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Rouw-en verliescoach Angelique.
10.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Rouw-en verliescoach Angelique in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Rouw-en verliescoach Angelique bij de patïent/opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
10.3 De totale vergoeding van Rouw-en verliescoach Angelique aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 500.
10.4 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Rouw-en verliescoach Angelique uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Als Rouw-en verliescoach Angelique op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Rouw-en verliescoach Angelique zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Rouw-en verliescoach Angelique gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14: persoonsgegevens GDPR

14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Rouw-en verliescoach Angelique bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Rouw-en verliescoach Angelique beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

14.2 De gegevens die we van en over jou hebben vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is en na vooraf met jou overlegd te hebben.

We delen enkel gegevens:

indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), ofwanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Als cliënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren.

Zo heb u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Rouw-en verliescoach Angelique .

Tevens heb u het recht om bepaalde gegevens die onjuist opgenomen zijn in het dossier aan te passen.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming, kan u die toestemming ten allen tijde intrekken. De gegevens in het dossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en wettelijke verplichting en dus niet op grond van toestemming.

%d bloggers liken dit: